เทศบาลตำบลโนนปอแดง เข้ารับโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทเทศบาลฯ ตามโครงการประกวดหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย ประจำปี 2559

Posted by:

w

0

Add a Comment