แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)

Posted by:

ดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาครับ

00ปก

01สารบัญ

1แผนอัตรากำลัง 2558-2560(1-11) แก้ไข

2ตารางคำนวณภาระค่าใช้จ่ายแผนอัตรากำลัง 3 ป

3โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลโนนปอแดง(14-19)

4 บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่ง(24-30) แก้ไข

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ระบบแท่ง)

บันทึกข้อความออกประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3

คำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการ จัดทำแผน(2558-2560)

ขอความเห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3ปี (2558-2560)

ข้อ 12 – 13

0

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถโดยสาร 15 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 3,000 ซีซี

Posted by:

ประกาศผู้ฃนะ รถตู้

 

ประกาศเทศบาลตำบลโนนปอแดง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ เทศบาลตำบลโนนปอแดง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถโดยสาร 15 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  3,000 ซีซี ลงวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕60 ซึ่งมีผู้เสนอราคาจำนวน 1 รายนั้น

ผลการพิจารณา ดังนี้

เป็นราคาที่รวม VAT เป็นราคาที่ไม่รวม VAT

รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ
รถโดยสาร 15 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  3,000 ซีซี บริษัท โตโยต้าเมืองเลย จำกัด 1,244,500  บาท
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60
(นายอุทัย หอมอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง
0

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง ชนิดล้อยาง 4 ล้อ ขับเคลื่อน 4 ล้อ

Posted by:

 

ประกาศเทศบาลตำบลโนนปอแดง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ เทศบาลตำบลโนนปอแดง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง ชนิดล้อยาง 4 ล้อ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ลงวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕60 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย นั้น

ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้

เป็นราคาที่รวม VAT เป็นราคาที่ไม่รวม VAT

รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ
 

รถตักหน้า-ขุดหลัง ชนิดล้อยาง 4 ล้อ

ขับเคลื่อน 4 ล้อ

 

บริษัท พงษ์รุ่งโรจน์เทคโนโลยี จำกัด

3,975,000  บาท
     
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60
(นายอุทัย หอมอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง
0

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ติดเครนพร้อมกระเช้าทำงานสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ตัน ถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร

Posted by:

 

ประกาศเทศบาลตำบลโนนปอแดง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ เทศบาลตำบลโนนปอแดง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ติดเครนพร้อมกระเช้าทำงานสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ตัน ถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ลงวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕60 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 2 รายนั้น

ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้

เป็นราคาที่รวม VAT เป็นราคาที่ไม่รวม VAT

รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ
รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ติดเครนพร้อมกระเช้าทำงานสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ตัน ถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร บริษัท พงษ์รุ่งโรจน์เทคโนโลยี จำกัด 4,470,000  บาท
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60
(นายอุทัย หอมอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง
0

ประกาศ เทศบาลตำบลโนนปอแดง เรื่อง ประสอบราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

Posted by:

ประกาศ เทศบาลตำบลโนนปอแดง

เรื่อง ประสอบราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

เทศบาลตำบลโนนปอแดง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลตำบลโนนปอแดง” มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น  เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5

  1. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  2. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
  3. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  4. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 500,000 บาท(ห้าแสนบาท) ขึ้นไปกับเทศบาลตำบลโนนปอแดง ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและ เทศบาลตำบลโนนปอแดง สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่ 27  มีนาคม  2560 ถึงวันที่  10 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา ๐8.30 น. ถึงเวลา ๑6.30 น. ณ กองคลัง เทศบาลตำบลโนนปอแดง  และในวันที่ 11 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา ๐8.30 น. ถึง ๑6.30 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. ระดับอำเภอ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 12 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลโนนปอแดง ในราคาชุดละ 50๐ บาท ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ถึงวันที่  10 เมษายน 2560  ตั้งแต่เวลา ๐8.3๐ น. ถึงเวลา ๑6.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ nonpodaeng.go.ch หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๘๑๘๑๖๘ ต่อ 301 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่  24  มีนาคม พ.ศ. ๒๕60

 

 

 

(นายอุทัย หอมอ่อน)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดงประกาศรถพยาบาลpdf

0

เรื่อง ประสอบราคาจัดซื้อรถโดยสาร 15 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 3,000 ซีซี

Posted by:

ประกาศรถตู้ 15 ที่นั่งรอบ2ประกาศ เทศบาลตำบลโนนปอแดง

เรื่อง ประสอบราคาจัดซื้อรถโดยสาร 15 ที่นั่ง (ดีเซล)

ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 3,000 ซีซี

เทศบาลตำบลโนนปอแดง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลตำบลโนนปอแดง” มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อรถโดยสาร 15 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  3,000 ซีซี ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,250,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น  เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5

  1. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  2. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
  3. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  4. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 500,000 บาท(ห้าแสนบาท) ขึ้นไปกับเทศบาลตำบลโนนปอแดง ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและ เทศบาลตำบลโนนปอแดง สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ถึงวันที่  10 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา ๐8.30 น. ถึงเวลา ๑6.30 น. ณ กองคลัง เทศบาลตำบลโนนปอแดง  และในวันที่ 11 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา ๐8.30 น. ถึง ๑6.30 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. ระดับอำเภอ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 12 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลโนนปอแดง ในราคาชุดละ 50๐ บาท ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ถึงวันที่  10 เมษายน 2560  ตั้งแต่เวลา ๐8.3๐ น. ถึงเวลา ๑6.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ nonpodaeng.go.ch หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๘๑๘๑๖๘ ต่อ 301 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่  24  มีนาคม พ.ศ. ๒๕60

 

 

 

(นายอุทัย หอมอ่อน)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง

0

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ติดเครนพร้อมกระเช้าทำงานสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ ตัน ถังบรรจะน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction

Posted by:

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ติดเครนพร้อมกระเช้าทำงานสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ ตัน ถังบรรจะน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction อ่านรายละเอียดตาม link  ด้านล่าง

SCAN_20170327_093816638

0

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง ชนิดล้อยาง ๔ ล้อ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction

Posted by:

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง ชนิดล้อยาง ๔ ล้อ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction อ่านประกาศตาม link ด้านล่าง

SCAN_20170327_095947509

0

เทศบาลตำบลโนนปอแดงดำเนินกิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ตามเทศบัญญติ ที่ได้ออกประชาคมตามหมู่บ้านต่างๆ ภายในตำบลโนนปอแดง

Posted by:

       เทศบาลตำบลโนนปอแดง  โดยนายเทศมานตรีตำบลโนนปอแดง (นายอุทัย หอมอ่อน) คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ได้เล็งเห็นความสำคัญของสาธารณูปโภคพื้นฐานของพี่น้องชาวตำบลโนนปอแดง และได้ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างโครงการต่างๆ ตลอดมาไม่ย่อท้อ โครงการที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2559 ได้แก่
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนปอแดง หมู่ที่ 1
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอีเปี้ย หมู่ 2
3. โครงการก่อสร้างระบบประปา บาดาล บ้านโนนกกข่า หมู่ 5
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กน้ำล้นผ่านบ้านห้วยไคร้ หมู่ 6
5. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวแบบไร้สาย บ้านพรสวรรค์ หมู่ 8
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยงา หมู่ 12
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังบอน หมู่ 15
8. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวแบบไร้สายตลาดสดเทศบาลตำบลโนนปอแดง
โครงการที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงบางส่วน ในโครงการทั้งหมด ของเทศบาลตำบลโนนปอแดงที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ซึ่งเทศบาลฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อความอยู่ดี สะดวกสะบายและความปลอดภัยของพี่น้องชาวตำบลโนนปอแดงทุกท่านค่ะ

pics_74_1

pics_74_2

pics_74_3

pics_74_4

0
Page 1 of 31 12345...»